Statut

Na osnovu člana 10. Zakona o udruženjima i fondacijama RS ( Sl. Glasnik RS br. 52/01), osnivačka skupština Udruženja oboljelih od hroničnog hepatitisa C održana dana 17.12.2004.god.u Banjaluci , i odluke o izmjeni i dopuni Statuta Udruženja u skladu sa članom17, stav 2, tačka 3 Statuta Udruženja donijetoj na skupštini Udruženja održanoj 28.02.2008.god. donosi

S T A T U T

UDRUŽENJA OBOLJELIH OD HRONIČNIH VIRUSNIH HEPATITISA

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Statutom Udruženja oboljelih od hroničnih virusnih hepatitisa (u daljem tekstu Statut) definiše se naziv i sjedište Udruženja, zaštitni znak, ciljevi djelovanja i programski zadaci, članstvo, način organizovanja, finansiranje, upravljanje, prestanak rada i sva druga pitanja vezana za organizovanje i rad Udruženja.

Član 2.

Udruženje oboljelih od hroničnih virusnih hepatitisa (u daljem tekstu Udruženje) je dobrovoljna i humanitarna organizacija građana oboljelih od hroničnih virusnih hepatitisa u koju se slobodno i dobrovoljno udružuju građani s ciljem okupljanja i pomaganja u ostvarivanju njihovih prava i interesa.

Član 3.

Udruženje djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine.

 

II NAZIV I SJEDIŠTE

Član 4.

Naziv Udruženja je:

 • Udruženje oboljelih od hroničnih virusnih hepatitisa Skraćeni naziv Udruženja je: B 18
 • Udruženje oboljelih od hroničnih virusnih hepatitisa Skraćeni naziv Udruženja je: B 18

Član 5.

Sjedište Udruženja je u Banjaluci, Ul.Srđe Zlopogleđe 37

Član 6.

Udruženje ima svoj pečat. Pečat Udruženja je okruglog oblika, promjera 3 cm, s natpisom ispisanim na ćirilici i latinici koje glasi: Udruženje oboljelih od hroničnog hepatitisa. U sredini pečata nalazi se zaštitni znak Udruženja.

Član 7.

Znak Udruženja ima oblik jetre, crvene boje, u kome je plavim slovima napisan skraćeni naziv Udruženja – B18.

 

 III CILJEVI UDRUŽENJA

Član 8.

Ciljevi odnosno djelatnosti Udruženja su:

1. Okupljanje članova

2. Jačanje svijesti pojedinca i društva u cjelini o značaju problema hroničnih virusnih hepatitisa

3. Organizovanje edukacije oboljelih od hroničnih virusnih hepatitisa, kao i članova njihovih porodica, kako o samoj bolesti tako i o neophodnosti odgovarajuće podrške oboljelom, od strane stručnog medicinskog osoblja.

4. Praćenje najnovijih dostignuća u svijetu u vezi liječenja oboljelih od hroničnih virusnih hepatitisa

5. Organizacija godišnjeg okupljanja oboljelih, članova njihovih porodica kao i zdravstvenih radnika u cilju razmjene iskustava i rasprava o medicinskoj i socijalnoj brizi oboljelih od hroničnih virusnih hepatitisa

6. Informisanje članova i svih zainteresovanih građana kroz predavanja, izložbe, radionoce, skupove i druge kulturne djelatnosti

7. Izdavanje glasnika, publikacija, prevođenje stranih publikacija u skladu sa posebnim propisima

8. Uspostavljanje saradnje sa drugim sličnim udruženjima u zemlji i inostranstvu u cilju razmjene informacija, razvoja partnerstva i zajedničkog djelovanja, kao i zainteresovanim privrednim, kulturnim i naučnim institucijama

9. Promocija putem medija

10. Prikupljanje materijalno-finansiskih sredstava, kao i drugih sredstava za egzistiranje Udruženja i pomoć osobama oboljelim od hroničnih virusnih hepatitisa, a u skladu sa zakonskom regulativom

11. Preduzimanje i drugih aktivnosti potrebnih radi ostvarivanja ciljeva postojanja Udruženja, a u skladu sa zakonskom regulativom

12. Organizovanje aktivnosti vezanih za pružanje informacija i edukaciju zainteresovanih građana o značaju, vrstama, načinu prenošenja i zaštiti od virusnih hepatitisa B i C, kao i pravu na liječenje

13. Organizovanje aktivnosti vezanih za pružanje informacija i edukacije rizičnih (vulnerabilnih ) grupa stanovništva (primaoci tranfuzija krvi i krvnih derivata, bolesnici na dijalizi, trudnice, zdravstveni radnici, seksualni partneri oboljelih, intravenski narkomani) o hroničnim virusnim hepatitisima, sa posebnim akcentom na omladinsku populaciju

14. Organizovanje aktivnosti vezanih za pružanje informacija i edukacije namjenjenih mladim ljudima, sa posebnim akcentom na mogućnost prenošenja infekcije polnim putem i zloupotrebom opojnih droga, (sa ciljem prepoznavanja sopstvenog rizika od oboljevanja od virusnih hepatitisa B i C)

15. Organizovanje i sprovodenje aktivnosti vezanih za promociju zdravlja i zdravih životnih stilova ponašanja sa posebnim akcentom na populaciju mladih

 

IV ČLANSTVO U UDRUŽENJU

Član 9.

Članstvo u udruženju je na dobrovoljnoj osnovi. Član Udruženja može biti svako fizičko lice.

Član 10.

Članstvo u Udruženju se stiče od dana upisa u registar članova Udruženja i davanja izjave pristupa.

Član 11.

Svaki član Udruženja je obavezan plaćati mjesečnu članarinu u visini koju odredi Skupština Udruženja, najkasnije do 10-og u mjesecu za tekući mjesec.

Član 12.

Prava članova Udruženja su:

 • da ravnopravno i aktivno učestvuju u radu Skupštine Udruženja
 • da budu birani i da biraju organe Udruženja
 • da budu blagovremeno i kvalitetno informisani o radu Udruženja
 • da pokreću putem Udruženja rješavanje pitanja bitnih za oboljele

Član 13.

Dužnosti članova Udruženja su:

 • da redovno plaćaju članarinu
 • da aktivno učestvuju u ostvarivanju ciljeva Udruženja
 • da se pridržavaju odredaba ovog Statuta

Član 14.

Prestanak članstva nastaje:

 • napuštanjem članstva
 • narušavanjem ugleda Udruženja
 • neplaćanjem članarine
 • smrću člana

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o isključenju. Odluka Skupštine je konačna.

 

 V ORGANI UDRUŽENJA , ZASTUPANJE

Član 15.

Organi Udruženja su Skupština i Nadzorni odbor. Najviši organ Udruženja je Skupština. Skupštinu čine članovi Udruženja.

Član 16.

Skupština se sastaje po potrebi , a najmanje jedanput godišnje. Saziva je predsjednik Skupštine ili podpredsjednik najmanje 15 dana prije njenog zasjedanja. Predsjednik Skupštine je dužan sazvati Skupštinu u slučaju kada to zahtijeva najmanje 1/3 članova Skupštine, kada to zatraži Upravni odbor ili Predsjednik Udruženja. Radom Skupštine rukovodi radno predsjedništvo od tri člana. Predsjednik Skupštine je predsjedavajući Radnog predsjedništva i Skupštine. Skupština radi i odlučuje na osnovu Poslovnika o radu. Poslovnik o radu se usvaja na prvoj sjednici Skupštine. Skupština zasjeda ako je prisutna nadpolovična većina članova. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova. Izjašnjavanje na zasjedanju Skupštine je javno.

Član 17.

Skupština Udruženja raspravlja i odlučuje o izvještaju Upravnog i Nadzornog odbora kao i o drugim pitanjima koja se odnose na rad Udruženja.

Skupština donosi:

 • poslovnik o radu Skupštine
 • statut i odluke o izmjenama i dopunama Statuta
 • odluke o statusnim promjenama Udruženja
 • program rada Udruženja • finansiski plan Udruženja
 • razmatra i usvaja završni račun Udruženja
 • odluku o visini članarine

Skupština bira i razrješava dužnosti Organe upravljanja:

 • predsjednika i podpredsjednika Skupštine
 • predsjednika i podpredsjednika Udruženja
 • upravni odbor
 • nadzorni odbor i predsjednika Nadzornog odbora
 • lice ovlašteno za predstavljanje i zastupanje Udruženja u pravnom prometu

Član 18.

Za vršenje određenih poslova Skupština Udruženja može obrazovati i druga radna tijela, odbore, sekcije, komisije i sl. Udruženje može imati kancelarije izvan sjedišta Udruženja koje nemaju svojstvo pravnog lica.

Član 19.

Upravni odbor je izvršni organ Skupštine Udruženja. Upravni odbor ima 3 (tri) člana koje bira Skupština. Mandat članova traje četiri godine s mogućnošću reizbora. Predsjednik i podpredsjednik Udruženja su članovi Upravnog odbora. Predsjednik Udruženja je istovremeno i predsjednik Upravnog odbora Udruženja.

Član 20.

Upravni odbor:

 • priprema sjednice Skupštine
 • priprema nacrt Statuta i drugih akata koje donosi Skupština
 • provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština
 • raspolaže imovinom Udruženja
 • podnosi izvještaj Skupštini o materijalno-finansijskom stanju Udruženja
 • obrazuje odbore i komisije radi izvršavanja posebnih zadataka iz djelatnosti Udruženja, prati realizaciju finasijskog plana rada Udruženja
 • daje prijedlog visine članarine
 • imenuje sekretara Udruženja
 • do zasjedanja Skupštine može kooptirati nove članove u Upravni odbor ukoliko neko od izabranih članova da ostavku ili nije aktivan u radu Upravnog odbora
 • vrši i druge poslove Upravni odbor punovažno zasjeda ako sjednicama prisustvuje nadpolovična većina članova a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Član 21.

Predsjednik Udruženja obavlja sljedeće poslove:

 • zastupa i predstavlja Udruženje u vršenju njegove djelatnosti u skladu sa odlukama Skupštine i Upravnog odbora
 • saziva i vodi sastanke UO
 • odgovara za zakonitost i poslovanje Udruženja
 • nalogodavac je za izvršenje finansijskog plana
 • obavlja druge poslove povjerene od strane Upravnog odbora utvrđene ovim Statutom i odlukama Skupštine Udruženja

Član 22.

Mandat predsjednika Udruženja traje četiri godine s mogućnošću reizbora. Predsjednik Udruženja može biti biran na profesionalnoj ili amaterskoj osnovi o čemu odlučuje Upravni odbor. U odsutnosti Predsjednika, Podpredsjednik zamjenjuje Predsjednika.

Član 23.

Predsjednik Udruženja može biti razrješen dužnosti na koju je izabran i prije isteka mandata na koji je izabran:

 • na osnovu odluke Skupštine
 • na prijelog Upravnog i Nadzornog odbora
 • na sopstveni zahtijev Inicijativu za razrješenje predsjednika Udruženja daju Upravni i/ili Nadzorni odbor.

Član 24.

Mandat lica ovlaštenog za predstavljanje i zastupljanje Udruženja u pravnom prometu traje četiri godine. Lice ovlašteno za predstavljanje i zastupanje Udruženja u pravnom prometu, predstavlja i zastupa Udruženje prema svim ostalim pravnim subjektima.

Član 25.

Sekretar Udruženja se imenuje u skladu s finansijskim mogućnostima Udruženja na 2 godine, s mogućnošću reizbora. Sekretar Udruženja obavlja sve tehničko-administrativne poslove za Udruženje:

 • vodi evidenciju članova Udruženja
 • vodi evidenciju plaćanja članarine
 • obavještava članove o svim aktivnostima Udruženja
 • priprema materijale za sjednice Skupštine, Upravnog odbora i Nadzornog odbora. Za rad je odgovoran Predsjedniku Udruženja.

 

VI SREDSTVA UDRUŽENJA , NADZORNI ODBOR

Član 26.

Udruženje stiče sredstva iz članarine, priloga, marketinških i humanitarnih djelatnosti, izdavanjem časopisa i brošura i iz drugih izvora.

Član 27.

Udruženje je dužno voditi poslovne knjige i sastavljati finansijske izvještaje prema važećim propisima RS. Za finansijsko-materijalno poslovanje Udruženja odgovoran je predsjednik Upravnog odbora Udruženja.

Član 28.

O raspolaganju osnovnim sredstvima, pokriću gubitaka i otpisu nenaplativih potraživanja odlučuje Upravni odbor.

Član 29.

Nadzorni odbor (NO) se sastoji od 3 člana čiji je mandat 4 godine.Sastanke NO priprema i saziva predsjednik NO. Predsjednik i podpredsjednik Skupštine i članovi UO ne mogu biti birani za članove NO. NO je nadležan da:

 • nadzire zakonitost rada Udruženja i provede odluke Skupštine i Upravnog odbora
 • provođenje materijalno-finansijskog poslovanja Udruženja
 • da podnosi izvještaj Skupštini o zakonitosti provođenja odluka i materijalno-finansijskom poslovanju Udruženja.

 

VII JAVNOST RADA

Član 30.

Rad Udruženja je javan.Javnost rada ostvaruje se neposrednim informisanjem i putem sredstava javnog informisanja.

Član 31.

Članovi Udruženja moraju biti redovno i istinito informisani o radu Udruženja. Za javnost rada odgovoran je Predsjednik Udruženja.

 

VIII IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 32.

Skupština Udruženja je isključivo nadležna za izmjene i dopune Statuta a može ovlastiti UO za manje značajne izmjene Statuta.

Član 33.

Proceduru za izmjene i dopune Statuta mogu pokrenuti UO, Predsjednik Udruženja, NO i 1/3 članova Skupštine.

 

IX STATUSNE PROMJENE UDRUŽENJA

Član 34.

Udruženje se može spojiti, razdvojiti ili transformisati u drugo udruženje ili fondaciju.

Član 35.

Odluku o načinu spajanja ili razdvajanja, odnosno transformaciji Udruženja donosi Skupština prema prijedlogu UO.

Član 36.

Odluke u pogledu statusnih promjena Udruženja doinosi Skupština ukoliko za odluku glasa nadpolovična većina prisutnih članova Skupštine.

Član 37.

Odluku o raspuštanju Udruženja može donijeti isključivo Skupština ukoliko za odluku glasa 2/3 prisutnih članova Skupštine.

 

X RASPOLAGANJE IMOVINOM I PREOSTALIM SREDSTVIMA UDRUŽENJA

Član 38.

Skupština Udruženja donosi odluku o načinu raspolaganja imovinom i preostalim sredstvima Udruženja 2/3 većinom prisutnih članova Skupštine, s tim da se sredstva i imovina mogu dodijeliti isključivo dobrotvornim ustanovama. Udruženje prestaje zvanično sa radom kada nadležno ministarstvo donese rješenje o brisanju iz registra udruženja.

 

XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 39.

Uduženje može za obavljanje nesrodnih djelatnosti osnivati pravna lica za privredne i druge djelatnosti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom. Udruženje može obavljati privredne djelatnosti za ostvarivanje ciljeva iz člana 8. ovog Statuta. Odluku iz predhodnog stava donosi UO udruženja.

Član40.

Udruženje za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Član 41.

Udruženje se može udruživati u sveze i druge oblike urduživanja.

Član 42.

Udruženje dodjeljuje priznanja i nagrade za dugogodišnji rad, posebne zasluge ili povodom značajnih događaja. Priznanja i nagrade mogu se dodjeljivati članovima, aktivistima i saradnicima Udruženja.Priznanja i nagrade dodjeljuju se na sjednici Skupštine, a na prijedlog Upravnog odbora. Udruženje može imenovati počasnog Predsjednika i članove. Počasni članovi nisu obavezni plaćati članarinu.

Član 43.

Skupština Udruženja nadležna je za izmjene i dopune ovog Statuta.

Član 44.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja , a primjenjuje se od dana upisa u registar udruženja.

Banja Luka, dana 28.02.2008.god.                                                 

                                                                                     Predsjednik Udruženja

                                                                                        Zdenko Simonović


O nama


POSTANI ČLAN UDRUŽENJA
Prijavite se Facebook stranicu Udruženja
 
     
 
Novosti    O nama    Hepatitis    Jetra    Savjeti    Pregled pojmova    Sponzori